Skip links

Polityka Prywatności

strony internetowej estru.pl

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ESTRU.PLNiniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, jak również gdy kontaktujesz się z naszą firmą lub korzystasz z naszych usług. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE („RODO”). Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie wynikają z jej treści dla Ciebie żadne obowiązki (nie jest regulaminem, czy umową).

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą New Now Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 61/123, 01-031 Warszawa, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000838869, NIP:  5272926300, REGON: 385969406. 
  2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: czesc@estru.pl, listownie na adres: New Now sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 61/123, 01-031 Warszawa lub telefonicznie pod numerem: +48 664 743 100, jak również poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie.

  Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  2. Stosujemy, wymagane przez przepisy prawa krajowego oraz unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wymagających tego funkcjonalności strony internetowej, jak również dla zawarcia umowy związanej skorzystaniem z naszych usług i wystawienia dokumentów księgowych związanych z zawartą umową.
  4. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak długo będziemy je przechowywać?

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w celu świadczenia oferowanych przez nas usług i wykonywania w ten sposób zawartych umów, jak również podjęcie działań przed ich zawarciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu:

  • Świadczenie usług

  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z korzystaniem z usług naszej firmy (w szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kraj], adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa i adres firmy oraz NIP), są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

  1. realizacja usługi i wykonanie w ten sposób zawartej umowy, jak również podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  3. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. lit. c) RODO).

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowa, chyba, że dalsze przechowywanie danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe, rachunkowe) lub uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  • Usługi świadczone drogą elektroniczną

  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie lub inne dane zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej (takie jak w szczególności: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze strony internetowej, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego), są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

  1. świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  • Marketing i analityka serwisu

  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie lub inne dane zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

  1. marketing naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez nas informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących możliwe jest tylko za Twoją uprzednią zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych), w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych może być również Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  2. tworzenie zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes,  polegający na doskonaleniu i rozwoju strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Prowadzone przez nas działania marketingowe mogą polegać na prezentowaniu Ci ofert i reklam dopasowanych do Ciebie w oparciu o profilowanie (np. na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie), dzięki czemu możemy lepiej dostosować ofertę do określonych grup naszych klientów, a także Twoich preferencji. Nasze działania marketingowe nie wpływają jednak na Ciebie w istotny sposób i w naszej ocenie wyświetlanie reklam spersonalizowanych jest bardziej korzystne niż prezentowanie oferty bez w związku z potrzebami klienta. Twoje dane osobowe w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

  • Newsletter

  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z subskrypcją Newslettera, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

  1. świadczenie usługi Newslettera na podstawie Regulaminu, polegającej na przesyłaniu na podany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres subskrypcji Newslettera, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest naszym nadrzędnym interesem, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  • Kontakt mailowy lub telefoniczny

  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym (tj. dane niezbędne do nawiązania i utrzymania kontaktu), a także zebrane w toku dalszej komunikacji, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

  1. udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  2. podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, jeżeli tego dotyczyć będzie prowadzona komunikacja (art. 6 ust. 1 lit, b) RODO),
  3. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  • Rekrutacja

  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rekrutacyjnym, a także zebrane w toku dalszej komunikacji, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

  1. w przypadku gdy przesłana przez Ciebie aplikacja dotyczy oferty zatrudniania na umowę o pracę – w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy, związanych z obsługą procesu rekrutacji i zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit, c) RODO),
  2. w przypadku gdy przesłana przez Ciebie aplikacja dotyczy oferty zatrudniania na umowę cywilnoprawną – w celu realizacji procesu rekrutacji i podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit, b) RODO),
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych w procesie rekrutacji przez nas ani przez przepisy prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez przesłanie aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  4. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z procesem rekrutacyjnym, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów lub weryfikacja kandydatów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie dwóch lat – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  • Media społecznościowe

  Twoje dane osobowe, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (komentarze, polubienia, udostępnienia), są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

  1. prowadzenie profili w mediach społecznościowych i prowadzenie w ramach tych profili działalności marketingowej i promocyjnej, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  2. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych profili społecznościowych, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zrealizowania ww. celów lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  • Badanie satysfakcji

  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w związku z badaniem Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

  1. badanie satysfakcji klientów (np. poprzez wykorzystanie systemu zbierania opinii), ulepszenie Serwisu internetowego i naszej oferty, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
  2. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu internetowego i naszej oferty, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

  Czym są pliki cookies?

  1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
  2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  3. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Serwisu internetowego,
  1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Korzystanie ze Serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  2. Serwis internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google Ireland Limited, Facebook Ireland Limited, Hotjar Limited oraz Microsoft Ireland Operations Limited. Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google. Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

  Jakie masz prawa?

  Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: czesc@estru.pl lub listownie na adres: New Now sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 61/123, 01-031 Warszawa.

  Przysługuje Ci uprawnienie do:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów, dotyczących świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem naszej strony internetowej m.in. usług hostingowych, usług marketingowych i dostawy systemów IT. Twoje dane osobowe przekazywać możemy również dostawcom narzędzi służących do: prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu.

  Niektóre podmioty świadczące dla nas usługi mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Wiktor Niedziałkowski
Mam okazję współpracować z Estruktorami od ponad roku. Od samego początku czuć było pełen profesjonalizm i wyjątkowe indywidualne podejście, które nigdy się nie zmieniło. Podczas naszej współpracy zauważyłem najważniejsze cechy, które wyszczególniłbym jako transparentność, wzajemne zaufanie i niesamowitą wiedzę - czego owocem są świeże i wyjątkowe projekty. Polecam wszystkim!
Wiktor Niedziałkowski
2022-06-28
Wojciech Modrzejewski
Bardzo polecam Estruktorów. Współpracujemy od kilku lat przy projektach e-commersowych. Współpraca przebiega zawsze merytorycznie i kreatywnie, od audytu poprzez dobór technologii i wycenę do realizacji i w następstwie dalszego rozwoju produktu. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić że gwarantują sukces każdego projektu digital. Wojtek Modrzejewski, CEO, 052B agencja interaktywna.
Wojciech Modrzejewski
2022-04-20
Paulina Kisiel
W ramach firmy Orplast współpracuję z Estruktorami od czerwca 2021, od początku przekonali mnie do siebie profesjonalizmem i kompetencjami wykraczającymi znacznie poza standardowe agencje. Praca z nimi to przyjemność i zawsze dobra atmosfera. Działamy wspólnie przy strategicznych projektach w zakresie social mediów i współpracy z influenserami. Z mojej perspektywy ich wyróżnikiem jest niebywale lekkie pióro i sprawne koordynowanie comiesięcznej komunikacji SM. Co ważne, wiele z działań marketingowych podejmowanych przez naszą firmę zostało wdrożonych na podstawie wypracowanych z nimi strategii. Współpraca z Estruktorami to bez dwóch zdań dobra decyzja!
Paulina Kisiel
2022-04-15
Kamil Wala
Estruktorzy są żywą encyklopedią ecommerce. Podejmując z nimi współpracę zaoszczędzisz kilka lat, które musiałbyś poświęcić na szukanie właściwych rozwiązań i budowanie nowoczesnej strategii cyfrowej.
Kamil Wala
2022-04-13
A Google User
Jako INVO Technologies współpracujemy z Estruktorami od prawie roku i jesteśmy zachwyceni poziomem jakości dostarczanej przez ich zespół. Ich CEO, Michał Burda, to bardzo kompetentny człowiek, który w roli konsultanta rozwiązań sprawdza się znakomicie i budzi dużo zaufania, co w biznesie ma ogromne znaczenie. Zdecydowanie polecam Estruktorów każdemu, kto chce wnieść swój e-biznes na wyższy poziom.
A Google User
2022-04-05
Dedicante
Jako Dedicante współpracujemy z estruktorami od 2019 roku. Od początku zwracamy uwagę na pełen profesjonalizm i zadziwiająco szerokie kompetencje, a do tego świetną atmosferę współpracy. Udało nam się z sukcesem wdrożyć nową platformę sprzedażową, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w e-commerce. Do tej pory współpracujemy przy bieżących wysyłkach newsletterowych oraz automatyzacji marketingu, i cały czas widzimy efekty tych działań. Polecam, właścicielka marki.
Dedicante
2022-03-21
Adam Kaczmarski
Super Zespół, olbrzymie know-how oraz profesjonalne podejście do tematu gwarantują sukces każdego projektu jakiego się podejmują. Miałem okazję współpracować z Estruktorami przy kilku projektach i za każdym razem 100% zadowolenia.
Adam Kaczmarski
2022-03-08
Wojciech Tokarz
Zgłosiłem się do estru po pomoc przy tworzeniu nowej marki DTC. Od samego początku okazali się dla całego mojego projektu ogromnym wsparciem: począwszy od stworzenia strategii wejścia na rynek e-commerce, przez branding i key visual marki, aż po projekt packagingu: copywriting i cały design. Duży know how, przyjemny kontakt, szeroki wachlarz kompetencji. Nie mogę się doczekać, aż całość przetestujemy w boju.
Wojciech Tokarz
2022-02-08
Magda Kulesza
Chcemy podziękować świetnemu zespołowi estruktorów za profesjonalną i niezwykle przyjazną współpracę przy realizacji kluczowych celów rozwijających nasz e-commerce. Rozwiązania przez nich proponowane i wdrażane są innowacyjne, niestandardowe i skuteczne. Obdarzyliśmy estruktorów dużym zaufaniem i zwracamy się do nich nie tylko z większymi projektami, jak audyt naszego e-commerce’u, czy poprowadzenie naszych działań w obszarze marketing automation, ale także często po prostu chcemy znać ich zdanie w drobniejszych kwestiach, bo ich kompetencje, know-how i doświadczenie były i są kluczowe dla dalszego rozwoju. Good to have You! Zespół Balagan Studio.
Magda Kulesza
2022-02-02
Krzysztof Filipowicz
Praca z Estruktorami to przyjemność. Przeszliśmy rebrending, zmianę strony www oraz automatyzacje marketingu i gorąco mogę polecić współpracę z tą firmą w szczególności wiedze jak i zaangażowanie przy projektach
Krzysztof Filipowicz
2022-01-18